• نویسنده : فریدالدین عطار نیشابوری
  • تعداد صفحه : 107
  • زبان : فارسی