• نویسنده : ژرژ سیمنون
  • مترجم : عباس آگاهی
  • تعداد صفحه : 154
  • زبان : فارسی