• مترجم : مجتبی گل محمدی و علی عباس بیگی
  • تعداد صفحه : 200
  • زبان : فارسی